Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

İlan 01.08.2023 - 00:04 2249+ kez okundu.
 

Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Afyonkarahisar ili Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Afyonkarahisar ili Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.   S. NO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS TÜRÜ KPSS PUANI 1 Mühendis T.H. 5 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan almak 2 Mimar T.H. 5 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümü mezunu olmak En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan almak BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Bolvadin Belediyesinin boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. a. Türk vatandaşı olmak. b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sürücü belgesine sahip olmak. 3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; > İş Talep Formu Kurumumuzdan veya www.bolvadinbelediyesi.comtemin edilecektir. > Nüfus cüzdanının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, > Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi, > Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi, > KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı, > Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, > Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, > 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), > Sürücü belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi. > Hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapacaktır.) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; > Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 04/09/2023-08/09/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-¬12:30 / 13:30-17:30 arasında) müracaatlarını yapabilirler. > Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne (Yenice Mah. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Cad. No:68 Bolvadin/Afyonkarahisar)adresine yapılacaktır. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) > Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin personel@bolvadin.bel.tr mail adresinden başvuru yapabileceklerdir. > Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: > T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. > Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. > Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 13/09/2023 tarihinde Belediyemiz internet sitesinde (www.bolvadinbelediyesi.com) adresinde duyurular bölümünde ilan edilecektir, > Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir, > Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. 6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Bolvadin Belediyesi Meclis Salonunda, sözleşmeli personel alımları için 20/09/2023 tarihinde saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınav Konuları: Sözlü Sınav: a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.
Afyonkarahisar ili Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Afyonkarahisar ili Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
 
S. NO ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS TÜRÜ KPSS PUANI
1 Mühendis T.H. 5 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak
En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan almak
2 Mimar T.H. 5 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümü mezunu olmak
En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan almak


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bolvadin Belediyesinin boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sürücü belgesine sahip olmak.


3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
> İş Talep Formu Kurumumuzdan veya www.bolvadinbelediyesi.comtemin edilecektir.
> Nüfus cüzdanının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
> Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi,
> Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi,
> KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
> Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
> Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
> 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
> Sürücü belgesinin aslı veya Noter tasdikli fotokopisi.
> Hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
> Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 04/09/2023-08/09/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-¬12:30 / 13:30-17:30 arasında) müracaatlarını yapabilirler.
> Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne (Yenice Mah. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Cad. No:68 Bolvadin/Afyonkarahisar)adresine yapılacaktır. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
> Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin personel@bolvadin.bel.tr mail adresinden başvuru yapabileceklerdir.
> Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.


5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

> T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
> Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
> Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 13/09/2023 tarihinde Belediyemiz internet sitesinde (www.bolvadinbelediyesi.com) adresinde duyurular bölümünde ilan edilecektir,
> Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,
> Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.


6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Bolvadin Belediyesi Meclis Salonunda, sözleşmeli personel alımları için 20/09/2023 tarihinde saat 10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav:
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve borsadanhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0google.com, pub-6671770558394885, DIRECT, f08c47fec0942fa0